top of page

Có gì mới

Trang thành viên

Class S​

Class A

Class B

Nội dung có sẵn trên các trang chỉ dành cho thành viên

 Bản đồ theo loại tài sản

スクリーンショット (356).png

 Thông tin tài sản và bảng thu nhập và chi tiêu

スクリーンショット (364).png
スクリーンショット (365).png

 Mô phỏng suy thoái

スクリーンショット (367).png

 Tình trạng thuê ngoại vi và tỷ lệ trống

スクリーンショット (370).png
bottom of page